Róžant – město tróšta – trjeba tróšt a pomoc

Jakub Xaver Ticin
P. Romuald Domaška

Sym sebi předewzał wozjewjeć dary a dobroty k spomóženju wustrowjenja, kotrež je Bóh přez zastupnu próstwu našeje lubeje knjenje w Róžeńće wudźělał. Přez to chcu pohnuwać, zo bychu wšitcy w nuzach a ćěsnosćach tu pomoc a woloženje z dźěsćowskej dowěru přez zasłužbu najzbóžnišeje knježny pytali.

Jakub Xaver Ticin w swojej knize Epitome Historiae Rosenthalensis (1692)

W Róžeńće modli so naš lud hižo z dawnych lětstotkow. Ale hakle z lěta 1680 putnikuja Serbja w organizowanych procesijónach z wosadow do Róžanta.

Kóždy wopyt Róženčan cyrkwje bě zwjazany z pićom a wumyćom z wodu ze studnički.

W Róžeńće smy prosyli wo dobry přichod Serbow a Němcow (1989), wo zbóžnoprajenje kapłana Alojsa Andrickeho (2000–2011) ...

... a smy nazhonili wusłyšenje!

Z toho wurosće iniciatiwa, załožić towarstwo spěchowarjow česćowanja Maćerje Božeje.

Na swjedźenju Donjebjeswzaća swjateje Marije, 15. Žnjeńca 2012, załožichmy – horstka wěriwych z Ralbičan wosady – towarstwo česćowarjow Maćerje Božeje Róžeńčanskeje:

Towarstwo skutkuje w přezjednosći z cyrkwju na městnje.

To wobsahuje starosć wo duchowny, ale tež zjawny wuraz kołowokoło našeje swjatnicy!

Podpěrać prócowanja, putniskemu městnu Róžant wuznam hnadowneho a putniskeho městna trajnje wobchować.

Chcemy pohnuwać, zo bychu wšitcy w nuzach a ćěsnosćach tu pomoc a woloženje z dźěsćowskej dowěru přez zasłužbu Najzbóžnišeje Knježny pytali a tež nazhonili!